Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
De Nederlandse libellen

De informatie over libellen op deze site is afkomstig van de cd-roms Libellenlarven van Nederland en Insecten van Europa.

Libellen zijn voor ons waterrijke land zeer kenmerkende insecten, en door hun kleurrijke verschijning erg opvallend. Ondanks dat libellen gedurende het gehele jaar in onze omgeving te vinden zijn, sommige soorten overwinteren als volwassen dier, wordt men zich het meest van hun aanwezigheid bewust gedurende de zomermaanden. Bij mooi rustig weer kan men dan, meestal in de nabijheid van water, het spektaculaire vlieggedrag van deze dieren observeren. De grotere soorten hebben vaak de neiging wat meer te gaan zwerven en kunnen soms ver van water of zelfs in stedelijke omgevingen worden waargenomen.

Voor hun voortplanting zijn alle libellen gebonden aan water, een medium waarin zich de gehele larvale ontwikkeling voltrekt en waaraan sommige soorten ook hun eieren direkt toevertrouwen. Het is daarom evident dat voor de ontwikkeling van deze eieren en larven de fysisch-chemische samenstelling, de morfologie, de mate van begroeiing, trofie- en saprobieniveau zowel als stroming van het water van groot belang zijn. Voor het beoordelen van de ecologische kwaliteit van water zijn larven daarom beter geschikt dan de veel minder plaatsgebonden volwassen dieren.

Om aan predatoren te ontkomen steken libellenlarven niet af tegen hun achtergrond en hebben een meestal traag bewegingsritme. Hierdoor onttrekken zij zich ook grootdeels aan het menselijke oog. Met behulp van een schepnet zijn zij het beste op te sporen of men kan naar larvenhuidjes zoeken die aan boven het water uitstekende plantendelen achterblijven in de periode dat een soort aan het verpoppen is. Van alle larvale stadia zijn deze larvenhuidjes het meest geschikt voor determinatie.

Dat libellen als groep nog steeds algemeen voorkomen maskeert enigzins het feit dat het aantal soorten de afgelopen eeuw gestaag is afgenomen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de intensivering van het grondgebruik in de agrarische gebieden, verlaging van grondwaterstand alsook verslechtering van de waterkwaliteit (verzuring, eutrofiëring).Toch zijn er nog gedeeltes van Nederland overgeschoten, zoals heidevelden en laagveengebieden, waar in of om het zoete water nog vele karakteristieke libellensoorten aan te treffen zijn.